ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30 และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ มีการแนะนำ “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ” โดย คุณไปรยาพร จำแนกสาร รวมถึง ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมนิด้าอุดรธานี

และตัวแทนนักศึกษา MPA อุดรธานี รุ่นที่ 28,29 ร่วมกล่าวต้อนรับรุ่นน้องนักศึกษา

อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในรุ่น และการบรรยายเตรียมความพร้อม เรื่อง การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้แก่นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชั้น 3 อาคารเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี ปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30 และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ มีการแนะนำ “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ” โดย คุณไปรยาพร จำแนกสาร รวมถึง ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมนิด้าอุดรธานี

และตัวแทนนักศึกษา MPA อุดรธานี รุ่นที่ 28,29 ร่วมกล่าวต้อนรับรุ่นน้องนักศึกษา

อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในรุ่น และการบรรยายเตรียมความพร้อม เรื่อง การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้แก่นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชั้น 3 อาคารเอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี