วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM และ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และ Master of Public Administration (English Program) ภายในงานยังมีการแนะนำ”ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ” โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการศึกษา และการบอกเล่าประสบการณ์การเรียนในคณะ โดย นักศึกษารุ่นพี่