บรรยายพิเศษ เรื่อง Sustainable Development and the Role of the Private Sector from a Taiwanese Perspective

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Sustainable Development and the Role of the Private Sector from a Taiwanese Perspective (台灣私營部門扮演的角色與永續發展)

บรรยายโดย
▶️ Professor Dr. Hui Yun Yu
National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan

ดำเนินรายการโดย
▶️ รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:00-12:00
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
093-991-5354
[email protected]