บรรยายพิเศษ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง

บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
ในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย”

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7903 การบริหารการเงินและการคลัง
โดยมี รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก เป็นอาจารย์ประจำวิชา
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565