บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (anti-corruption and sustainable development)
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.6010 และวิชา รอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมี รศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565
ท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
https://youtu.be/C4wTp-SqSe4