นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ วังจันทร์วัลเลย์

       วันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 เข้าเยี่ยมชม “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชม อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center หรือ IOC) โดย ได้รับการต้อนรับ และบรรยายสรุป โดย คุณบุญพิศุทธ์ ณ นคร หัวหน้าหน่วยบริหารโครงการ โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ คุณณยศ โชคบุญมงคง วิศวกรอาวุโส บท.คนว. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เยี่ยมชม CCR จาก Smart Meeting Room