นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย

        เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566 อ. ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA นิเทศนักศึกษา น.ส.ณัฐฐาภรณ์ หวังแจ่ม นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ที่เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวรพจน์ เทียบรัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณสุจิตรา พงศ์พิศุทธิ์โสภา หัวหน้างานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การดูแลชี้แนะตลอดระยะเวลาการฝึกงาน