งานเสวนา “เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ)

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 งานเสวนา “เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ) โดย

🎙️ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
🎙️ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
🎙️ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

ดำเนินรายการโดย คุณณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ และ บรรยายพิเศษ “NEXT STEP THAILAND ECONOMY” โดย 

🎙️ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ท่านสามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่