ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์