ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการศึกษาและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย” ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ 421/2567 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567