คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Mini Master of Management Program | MMM

หลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริหารต่าง ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน องค์การจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีระบบการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น องค์การจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเองก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าลงทะเบียน

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 29,500

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

สมัครเรียน MMM

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 18 เมษายน 2567
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครอบรม

กำหนดการอบรม 2567

รุ่นที่ 79  21 เมษายน  – 4 สิงหาคม 2567

การรับสมัครจะสิ้นสุดใน
Days
Hours
Minutes
Seconds
หลักสูตร MMM ญนไำพ ฆารสสห

จุดเด่นของหลักสูตร MMM

หลักสูตร MMM เหมาะกับใคร?

หลักสูตร MMM เหมาะกับ

ไม่ว่าคุณจะเรียนจบปริญญาตรีจากสาขาอะไร หากแต่คุณต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านการจัดการเพื่อนนำไปใช้ในสายงานอาชีพหรือแสวงหาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานหรือคุณเป็นนักบริหารที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของคุณ แม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถเข้ารับการอบรมกับหลักสูตรเราได้ เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ๆ ในเครือข่าย

องค์ประกอบหลักสูตร MMM

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
MMM Speaker