วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 MDG GSPA นิด้า เชิญเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS “AI Transformation” โดย นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

GSPA INNOVATIVE TALKS “AI Transformation” MDG GSPA นิด้า ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วม GSPA INNOVATIVE TALKS สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ “AI Transformation” โดย นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุลCo-Founder/Director of Planning&Idea บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด ดำเนินรายการ โดย อ. ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA ภาคพิเศษ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 19.00 น. ผ่าน Facebook LIVE : MDG NIDA จัดโดย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยังยืน(Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability: MDG)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า