รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคต จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคต จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 10 คณะรัฐประศาสนศาสตร์