ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 11 (Advanced Master of Management Program)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 11 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MPA Bangkok

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

GSPA Job

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาสังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์