สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1/2566

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

งานเสวนา “เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ)

งานเสวนา “เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ) วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 งานเสวนา “เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ) โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก ดำเนินรายการโดย คุณณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ และ บรรยายพิเศษ “NEXT STEP THAILAND ECONOMY” โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่านสามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่