MPA Bangkok

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 2/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 รุ่นที่ 12

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2566

“เข้าใจทุก Gen เปลี่ยนเป็นพลัง” (พลังแห่งอนาคต พลังแห่งความเข้าใจ)

ถึงเวลาพบหน้า พี่ๆ น้องๆ รศ นิด้า “วัน 6 กรกฎา 68ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ 21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เวลา 15.00-17.00 น. ร่วมเวทีเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ดำเนินการการโดย คุณณัช ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ […]

บรรยากาศการนำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักศึกษาปริญญาโท

            เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และหลักสูตร Master of Public Administration (MPA English Program) นำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบันฯ ร่วมเป็นกรรมการ และผู้วิพากย์งานวิจัยของนักศึกษา

3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น

            เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษา MPA อุดรธานี รุ่นที่ 28 และ 29 ร่วมกับชมรมนิด้าอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “3 ทศวรรษ NIDA อุดรธานี ตุ้มโฮม ม่วนซื่น” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รศ. ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรMPPM จังหวัดชลบุรี  ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจิตร ประธานชมรมนิด้าอุดรธานี นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และศิษย์เก่า MPA อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

หลักสูตร MMM รุ่นที่ 77 ร่วมศึกษาดูงานที่ ETDA และ ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 77 โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อฟังการบรรยายโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “e-Office และการบริหารจัดการด้าน Digital Transformation” รวมทั้งเรื่อง Digital Foresight และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงาน             จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยัง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ฟังการบรรยายโดย นายแพทย์ธนัช เงินประเสริฐศรี ผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ในหัวข้อ “แนวคิดของผู้ประกอบการในโลกยุค Next […]

สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เยี่ยมเยียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา

            เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษารุ่นปัจจุบัน (MPA 32) ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา

ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเมือง ณ สำนักงาน GeoWorks, Singapore Land Authority

            เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของคณะนำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) ภาคปกติ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเมือง ณ สำนักงาน GeoWorks, Singapore Land Authority (SLA) และ การเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ (Housing and Development Board: HDB) ใน Theme เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

“ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ”

                        เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA  รุ่นที่ 35 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและภายนอกสถาบันฯ ในการเข้าร่วมเพื่อวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา จัดขึ้น ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 19-20 มิย. 2566

เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีทักษะเเละองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสศาสตร์เเละการบริหารงานภาครัฐ อย่ารอช้า! สมัครร่วมกิจกรรม Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3 ได้ที่ !! Click !! ถึง 15 มิถุนายน 2566