การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566

“ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ”

“ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ”             เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA  รุ่นที่ 35 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ (IS) ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและภายนอกสถาบันฯ ในการเข้าร่วมเพื่อวิพากษ์ผลงานของนักศึกษา จัดขึ้น ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์