พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี

พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี 💐💐พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ 🔹นายนิคม สุวรรณปักษ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 🔹ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์คณะสถิติประยุกต์ 🔹นางรุ่งฤทัย ดวงมณีกองบริหารงานกลาง 🎉🎉จัดขึ้นภายในงานครบรอบ 57 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)🎉🎉✨ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง

ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จ.สุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM จ.ชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยอธิการบดี ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีนี้ได้แก่  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ►ศิษย์เก่าหลักสูตร Ph.D. (Development Administration) ►ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ►ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัล 1) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาสังคมวิทยา เรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น” ประจำปี […]

รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ครบรอบ 57 ปี ‘นิด้า’ ย้ำวิสัยทัศน์ 3 สร้าง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ‘สร้างปัญญา – สร้างผู้นำ – สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม’ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานครบรอบปีที่ 57 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือ การเปิดตัวโครงการและทีมคณาจารย์ของนิด้าที่ได้ร่วมจัดทำโครงการผลิตสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเรื่อง Sustainable Development (SDGs) ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการขับเคลื่อนสถาบันเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้ง […]

ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU)

ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU) 6 เมษายน 2566 ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำโดย คณบดี รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ดนุวัส สาคริก เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา และนักศึกษาปริญญาเอกของคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือน Graduate Institute of Development Studies (GIDS), National Chengchi University (NCCU) และหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโอกาสนี้ […]