GSPA Job

การเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง การเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566 ปริญญาโท

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2566