คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA Publication

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี: โครงการก่อสร้างอาคารธาราบำบัดและธาราบำบัดเพื่อสุขภาพ

วารสาร

วารสารดิจิทัล ธุรกิจ และสังคมศาสตร์  (ปีที่ เล่มที่ 9(1) ม.ค.-มิ.ย.2566)
กลุ่ม TCI : 2

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความร่วมมือแบบเครือข่ายของการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วารสาร

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (19(1) ม.ค.-มิ.ย.2566)
กลุ่ม TCI : 2

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเหลื่อมล้ำทางการคลัง: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

วารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (17(2) ก.ค.-ธ.ค. 2566)
กลุ่ม TCI : 1

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

การกระจายผลประโยชน์ของเงินอุดหนุนหลักประกันสุขภาพและความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

วารสาร

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (17(1) มกราคม-มีนาคม 2566)
กลุ่ม TCI : 1

ชื่อ

นายณัชพล เมธเมาลี

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

ความปลอดภัยทางใจและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิต: การทบทวนวรรณกรรมและแบบจำลองแนวคิดเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

วารสาร

วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (40(1) มกราคม – มิถุนายน 2566)
กลุ่ม TCI : 1

ชื่อ

นายเตวิช โสภณปฏิมา