คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผลงานตีพิมพ์

Publication

GSPA NIDA Publication

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

หลักสูตร

D.P.A M.P.A.

ชื่อบทความ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ความท้าทายสำหรับคลัสเตอร์ท่องเที่ยว Active Beach ประเทศไทย

วารสาร

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. 17(1): 60-76. TCI1

ชื่อ

แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์

หลักสูตร

M.P.A. EP

ชื่อบทความ

Factors Influencing The Service Quality of Thai Airways International Flights

วารสาร

Human Resource And Organization Development Journal. 14(1): 110-131

ชื่อ

Watcharawin Kamkiew

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

ทักษะเชิงกระบวนการของการคิดกลยุทธ์ของนักบริหารในภาครัฐไทย: การพัฒนาตลอดชีวิต

วารสาร

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 20(2): 1-22

ชื่อ

อานนท์ เทพสำเริง

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักห้า

วารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 9(2): 263-288. TCI2/2565

ชื่อ

พรชัย สุขอยู่

หลักสูตร

M.P.A.

ชื่อบทความ

การแสวงหารูปแบบการกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยที่เหมาะสม

วารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 19(86): 140-149. TCI2

ชื่อ

ทวีศักดิ์ บุทอง