คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Public Administration)

ชื่อย่อหลักสูตร
Ph.D. (Public Administration)

 

 

      การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพิจารณาสภาพปัญหาในสังคมไทย เป็นศูนย์กลางในการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นความคิดทางด้าน สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการบริหาร รวมถึงพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาโดยอาศัยการศึกษา วิจัย ทดสอบและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีในสภาพสังคมไทย

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

  2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ 

  3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

ELO 1: อธิบายหลักการและความรู้รายวิชาต่าง ๆ 
       (Being able to explain principles and knowledge of a learned subject)

ELO 2: นำความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
       (Apply research methodologies in quantitative and qualitative researches)

ELO 3: วิเคราะห์และสามารถนำความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบ
       (Analyze and Apply PA-course related knowledge systematically)

ELO 4: สังเคราะห์รวบรวมความรู้ เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
       (Combine and synthesize knowledge to present new findings necessary for the  sustainable country development)

ELO 5: สามารถวินิจฉัยโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
       (Able to make affair and socially responsible assertion) 

ELO 6: สร้างสรรค์นวัตกรรมทางความรู้และความคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์
       (Create innovative public administration knowledge and concept)

ELO 7: มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       (Being creative and able to plan the improvement that efficiently influences one’s self and others)

ELO 8: มีภาวะผู้นำที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในบริบของการทำงานเชิงวิชาการและวิชาชีพ
       (Possession of leadership traits that create morally and ethically behavioral interaction under the academic and professional context)

แผน 2 (2.1) 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน ฯ กำหนดให้เข้าเป็นนักศึกษา 

2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ หากเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 และต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น 

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบัน ฯ กำหนด                                       

4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และยอมรับข้อกำหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ ในกรณีไม่สามารถลาศึกษาเต็มเวลาได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยให้การรับรองว่าจะสนับสนุนผู้สมัครให้เรียนได้ตามเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และในกรณีนี้ผู้สมัครเมื่อได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของสถาบัน ฯ 

7. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสอบไม่ผ่านในกระบวนการเรียนที่กำหนดไว้ไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้อีก 

8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน ฯ 

แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิต

แผน 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วนกิต

1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

2.  หมวดวิชาหลัก 

3.  หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

4.  หมวดวิชาเอก 

5.  สอบคุณสมบัติ 

6.  วิทยานิพนธ์ 

6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

9  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

9  หน่วยกิต 

สอบ 

36  หน่วยกิต 

รวม 

66  หน่วยกิต 

         

สาขาวิชาเอก

  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 0 2727 3873, 0 2727 3889
โทรสาร: 0 2374 4977
อีเมล: supawan@nida.ac.th, thanaporn.kli@nida.ac.th

 

ปีที่

ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

1

ภาค 2 (กรณีไม่ได้รับยกเว้นเรียนภาษาอังกฤษ)

65,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

20,000 บาท

ภาค 1

65,000 บาท

2

ภาค 2

47,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

20,000 บาท

ภาค 1

47,000 บาท

3

ภาค 2

42,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

42,000 บาท

ภาค 1

78,500 บาท

4

ภาค 2

78,500 บาท

 

ค่าสมัคร สอบคุณสมบัติ (QE)

1,000 บาท

 

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

505,000 บาท

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น อาจารย์ และนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักการเมือง ข้าราชการ รวมถึงอาชีพอิสระอื่น ๆ