คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

เศรษฐศาสตร์ และการเงิน

ASEANOMICS VOL.1

Aseanomics Vol.1ธุรกิจ Start-ups ในอาเซียน กับการจัดการแก้ปัญหาขยะอาหารเยาวชนอาเซียนและการปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานผู้ค้าปลีกจะสามารถฟันฝ่าวิกฤติ จากการ..

ราคา

120.00฿

การเงินธุรกิจ

การเงินธุรกิจการเงินและธุรกิจงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงินการลงทุนการระดมทุนโดยตราสารทุนการระดมทุนโดยการก่อหนี้การวางแผนการเงินการควบคุมและการเข้าซื้..

ราคา

250.00฿

นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลธุรกิจ Start-ups ในอาเซียน กับการจัดการแก้ปัญหาขยะอาหารเยาวชนอาเซียนและการปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานผู้ค้าปลีกจะสามารถฟั..

ราคา

275.00฿