คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

องค์การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์การจัดการ: กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับอง..

ราคา

260.00฿

รวมบทความการจัดการภาครัฐ

รวมบทความการจัดการภาครัฐการจัดการภาครัฐในบริบทของการเปลี่ยนแปลงบรรษัทภิบาลในประเทศไทยการปฏิรูปการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์การปฏิรูประบบราชการ ปี 2545 : กร..

ราคา

200.00฿

กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต

กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤตกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การภาครัฐในสภาวะวิกฤตกลยุทธ์การจัดการแ..

ราคา

300.00฿