คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

สารสนเทศ

Picture19

MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความสำคัญของสารสนเทศความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการประเภทของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ..

ราคา

350.00฿

Picture20

ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ระบบสารสนเทศการวางแผนระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์การออกแบบระบบส..

ราคา

175.00฿