คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

การเมือง การปกครอง

Picture10

การเมืองเปรียบเทียบ : กรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัย

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ
การเมืองเปรียบเทียบกรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัยความเป็นมาเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเมืองวัฒนธรรมท..

ราคา

220.00฿

Picture11

อำนาจและการกระจายอำนาจ : แนวคิด กรณีศึกษา และข้อสังเกต

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต  

ราคา

500.00฿

Picture13

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเมืองพิเศษ

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

ราคา

130.00฿