คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

การวิจัย

Picture21

คู่มือการทำและวิเคราะห์งานวิจัย

ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
คู่มือการทำและวิเคราะห์งานวิจัยบทนำ : ลักษณะและประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธี แนวคิด และทฤษฎีการตั้งคำถามและประเด็นการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ..

ราคา

280.00฿

Picture22

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ / รศ.ดร.สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์ / ราคา 280 บาทระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายและวัตถุประสงค์ทฤษฎ..

ราคา

280.00฿

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์การวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

ราคา

220.00฿