คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

การบริหารการพัฒนา

Picture14

การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

รศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์  

ราคา

320.00฿

Picture15

การบริหารการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

ราคา

240.00฿

Picture16

ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาภูมิภาค

รศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

ราคา

320.00฿

Picture17

เศรษฐกิจดิจิทัลกับการบริหารการพัฒนา

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

ราคา

375.00฿

Picture18

การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ

รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ราคา

330.00฿