คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

โครงการเอกสารและตำรา

การจัดการ

การจัดการสมัยใหม่ในคริตศวรรษตที่ 21

การจัดการสมัยใหม่ในคริตศวรรษตที่ 21ประเด็นท้าทายของการบริหารงานในคริสต์ศตวรรษที่ 21พัฒนาการของสำนักความคิดทางการบริหารสมรรถนะความสามารถด้านการจัดการขอ..

ราคา

320.00฿

การคลังท้องถิ่น (LOCAL PUBLIC FINANCE)

การคลังท้องถิ่น (Local Public Finance) / โดย รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี / ราคา 130 บาทการปกครองท้องถิ่นบื้องต้นความเข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจการคลังท้องถ..

ราคา

130.00฿

การจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ

การจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤติความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤติความเสี่ยงกับการดำเนินนโย..

ราคา

280.00฿

การปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่น: ระบบ กลไก และข้อสังเกต เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย

การปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่น : ระบบ กลไก และข้อสังเกต เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย / ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิตภูมิหลังทางปกครองของประเทศญี่ปุ่นการบริหารราชก..

ราคา

500.00฿