คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ประวัติ

อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: ruechagorn.tra@nida.ac.th, ruechagorn.t@hotmail.co.th 
เบอร์โทร: 02-727-3885
โทรสาร:
0-2375-9164

  • Ph.D. (Public Affairs), University of Central Florida, USA (2023) 
  • MPA, University of York, United Kingdom (with Distinction) (2015) 
  • B.A. (Political Science), Chulalongkorn University, Thailand (with Second Class Honors) (2012)
  • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory)
  • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research Methods)
  • การบริหารปกครองแบบเครือข่าย และการบริหารปกครองภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน (Network Governance & Collaborative Governance)
  • Trairatananusorn, R. (2022). Assessing the implementation of public service contracting in the Universal Health Coverage policy in Indonesia, the Philippines, and Thailand: The government tools approach. ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 9(2), 1-21. https://doi.org/10.12982/CMUJASR.2022.009
  • Trairatananusorn, R. (2021). Chapter 12: Network governance in East Asia: Implications for comparative public administration. In T. Bryer & S.H. Jeon. (Eds.). Citizenship and ethics: From the neighborhood to the city, country to the world (pp. 177-189). Lanham, MD: Lexington Books.
  • (2021) Ann McCormick Simpson Endowed Scholarship, University of Central Florida
  • (2014 –2015; 2017 – 2022) Humanities and Social Sciences Faculty Development Scholarship (Master and Doctoral Degrees), Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand