คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ

ประวัติ

อาจารย์ ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: [email protected], [email protected]
โทรศัพท์:
02-727-3912

 • Ph.D. (Leadership Studies – Nonprofit Leadership & Management), The University of San Diego, USA
 • M.P.A. (Public and Nonprofit Management & Policy), New York University, USA
 • M.Sc. (Strategic Project Management), Umea Universitet – Politecnico di Milano – Heriot-Watt University
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565 – 2566
 • กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบงานและกฎหมายลำดับรองด้านการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2566
 • ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2564 – 2565
 • อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พ.ศ. 2555 – 2556
 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 – 2554
 • การจัดการคนเก่ง
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำองค์การและการจัดการ
 • การบริหารรัฐกิจ
 • ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
 • นวัตกรรมสังคม
 • การพัฒนาอย่างยั่ง