คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล:  chindala@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0 2727 3887
โทรสาร: 0 2375 2809

เลขานุการ
นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
โทรศัพท์ : 0 2727 3886
อีเมล: sunanta.s@nida.ac.th

 • Ph.D. (Political Science) Indiana University, Bloomington U.S.A.
  Post – Graduate Diploma in Development administration, Institute of Social Studies, The Hague
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547 – 2550
 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 – 2547
 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มกราคม – กรกฎาคม 2545
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 – 2544
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2536 – 2540
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 2534 – 2536
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2532 – 2534
 • กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการพิจารณาตำแหน่งศาสตราพิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการบริหาร สำนักงานกพ.
 • อนุกรรมการในอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 5 เรื่อง

 • สุปัญญาดา สุนทรนนธ์ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. และจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2558). ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 9 ( 2): 133-146. (TCI กลุ่ม1)
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อุทัย เลาหวิเชียร, สุวรรณี แสงมหาชัย และ พินิจ บุญเลิศ. (2558). บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดไทยในการบริหารการเปลี่ยนแปลง. Veridian E-Journal, Silpakorn University 8 ( 1): 1287-1309. (TCI กลุ่ม1)
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ สุนทรชัย ชอบยศ. (2558). แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 13 ( 1): 9-43. (TCI กลุ่ม1)
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ สุปัญญดา สุนทรนนธ์. (2558). ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 12 ( 58): 25-36.. (TCI กลุ่ม2)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และสุนทรชัย ชอบยศ.(2558). แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  13, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 9-44. (TCI กลุ่ม1)
 •  
 • จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์. (2553).  รวมบทความการจัดการภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส.
 • จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์. (2559). รวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์.   กรุงเทพมหานคร. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ประพนธ์ สหพัฒนา และ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2554).โครงการศึกษาการจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting : PB):สำนักงบประมาณ
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2554).โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน: กรมการปกครอง
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2552). สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ:สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2539). ปัญหาการจำแนกตำแหน่งในราชการพลเรือนไทย.กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2533). การวางแผนทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2533). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2532). นโยบายการบริหารงานบุคคล: การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการฝึกอบรมข้าราชการกับนโยบายพัฒนาข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลัษณ์ วัฒนสินธุ์. (2531). การประเมินผลการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อัชการณ์ วงศ์ปรีดี, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ สุนทรชัย ชอบยศ. (2530). ทฤษฎีกลไกในองค์การแบบราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2529). Training in the Thai Civil Service.กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลัษณ์ วัฒนสินธุ์. (2529). การประเมินนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2528). งบประมาณแบบโครงการ: บรรณานิทัศน์จากหนังสีอและบทความ.กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2520). การวางแผนและการควบคุมโครงการ.กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. (2517). การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ.กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์