คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ดร. อุดม ทุมโฆสิต

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 0-2727-3893
โทรสาร:
0-2375-9164

เลขานุการ
นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
โทรศัพท์ : 0-2727-3870
อีเมล : [email protected]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หลักสูตร 6 เดือน)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
 • รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์” ของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นายกสโมสรบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการกำลังคนด้านสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ด้านแผนกำลังคนสาธารณสุข
 • อนุกรรมการวางแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ 5
 • อนุกรรมการด้านกำลังพล คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
 • ทันตแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าสำนักงานโครงการสาธารณสุขแห่งชาติ
 • หัวหน้าคลินิกทันตกรรมกลาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่อบรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชาการ (ตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกอง) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหาร
 • การบริการงบประมาณ
 • องค์การและการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • การจัดการปฎิบัติการ
 • ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
 • สถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • การจัดการ
 • การวิเคราะห์ พยากรณ์ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • การจัดการปฏิบัติการ
 • 2544. การวิจัยประเมินผลโครงการลงทุนทางสังคม: กรณีภาคเหนือ (ทุนกระทรวงการคลัง  (1,319 หน้า)
 • 2543. การพัฒนาและทดสอบระบบติดตามและประเมินผล โครงการเงินกู้เพื่อการลงทุนทางสังคม เสนอกระทรวง การคลัง  (1,536 หน้า)
 • 2543. องค์กรประชาสังคมและการสรรค์สร้างธรรมรัฐ: กรณีการทุจริตยา กระทรวงสาธารณสุข   (39 หน้า) เงินทุนวิจัยศูนย์สาธารณประโยชน์
 • 2541. การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน (ร่วมวิจัยกับ รศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่และสุรพร เสี้ยนสลาย) เสนอสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • 2538. การวิจัยประเมินผลครึ่งแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กรณีภาคเหนือ เสนอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (536 หน้า)
 • 2537. การวิจัยประเมินผลโครงการบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านการรักษาพยาบาล เสนอกระทรวง สาธารณสุข  (322 หน้า)
 • 2536. การวางแผนกำลังคนระยะยาว: กรณีกำลังคนด้านสาธารณสุข งานวิจัยเสนอคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนและกระทรวงสาธารณสุข   (35 หน้า)
 • 2533. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตีพิมพ์เป็นรายงานวิจัย เสนอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นเอกสารจัดตั้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (2,315 หน้า)
 • 2533. กลยุทธ์และแนวนโยบายในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ: กรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตีพิมพ์  (32 หน้า)
 • 2530. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังคนด้านทันตแพทยศาสตร์ในระยะ 20 ปี เสนอคณะกรรมการทันต สาธารณสุขแห่งชาติ  (85 หน้า)
 •  การวัด การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): การแสวงหาตัวแบบและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารการคลังท้องถิ่นในระดับตำบล (791 หน้า) เงินทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • การรั่วไหลของงบประมาณเพื่อการพัฒนาชนบท: กรณีโครงการการพัฒนาชนบทภาคเหนือ (ทุนวิจัย ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 • การกระจายอำนาจการปกครองไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข (เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลอดจนรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (เงินทุนกระทรวงมหาดไทย) วิจัยร่วมกับ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ จำลอง โพธิ์บุญ
 • ตัวแบบการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (เงินทุนวิจัยจากสภาวิจัย)
 • รางวัลโล่การเรียนดี ( พ.ศ. 2520 ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( ระดับปริญญาโท )
 • โล่เกียรติคุณ “การเรียนดีมาก” (พ.ศ. 2534) จากสถาบันบัณพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( ระดับปริญญาเอก )