ขอแสดงความยินดีแด่ นายอรรนิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง