คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: ponlapat.b@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2727 3891
โทรสาร:
0 2374 4977

เลขานุการ:
นางกัลญา ชมวงษ์
โทร: 0-2727-3872
อีเมล: kanlaya.c@nida.ac.th

 • Ph.D. (Political Science and Political Economy), Northwestern University, U.S.A.
 • M.A. (Political Science and Political Economy), Northwestern University, U.S.A.
 • ร.บ. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันโลกคดีศึกษา ในวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนววัตกรรม
 • กรรมการอนุวุฒยาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการตำแหน่งทางวิชาการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก ด้านการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Editorial Board, Journal of Public Money and Management (PMM) United Kingdom, Scimago Q1
 • Editoral Board, Thai Journal of Public Administration (TJPA) Thailand Citation Index and ASEAN Citation Index
 • อ.ก.พ วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ สนง.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการวิชาการ หลักสูตรนักบริหารการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง Division of Public Administration, Northern Illinois University, U.S.A. และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้รับผิดชอบเป็น Country Coordinator ในการเขียนตำราระหว่างประเทศ เรื่อง Public Administration in Southeast Asia โดยเป็ นความร่วมมือระหว่าง National Chengchi University (ไต้หวัน), University of Hong Kong, University of Malaya, University of the Philippines และคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างNational Chengchi University (ไต้หวัน) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างUniversity of Potsdam ประเทศ เยอรมันนี และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างSchool of Government, Victoria University ประเทศนิวซีแลนด์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Korean Association of Public Administration (KAPA) และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Ragnar Nurske School of Governance and Innovation, Tallinn University of Technology และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการคณะกรรมการศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล
 • กรรมการสภาอุสาหกรรม จ. นครราชสีมา
 • Development study and Globalization
 • Public Finance
 • Social Policy
 • Public Budgeting

บทความวิจัย

 • 2016 The Growth and Development Effects of Public Education, Health, and WelfareSpending in ASEAN, Thai Journal of Public Administration, Vol 14, No. 2 (July-December): 9-48
 • 2016 The Distributional Effects of Social Spending in Thailand: Evidence from a NewDatabase, Asian Politics and Policy: 263-279 (SCImago- Q3).
 • Government Institutions, Globalization, and the Development Effects of Social Policy Expenditure in ASEAN. Paper presented at International Conference on Public Administration & Sufficiency Economy Philosophy. September 2nd, 2015 Bangkok, Thailand.
 • ASEAN Economic Performance, Institutional Effectiveness, and Foreign Direct Investment. Asian Affairs: An American Review. p.108-126
 • Democratic Governance Reform in Budget Approval: Perspectives from the members of the House of Representatives in Thailand, Thai Journal of Public Administration.
 • The Determinants and Distributional Effects of Public Education, Health, and Welfare spending in Thailand. Asian Affairs: An American Review
 • Explaining the Growth and Distributional and Fiscal Effects of Public Education,Thai Journal of Public Administratio
 • Democratic Governance in Budget Approval by the House of Representative in Thailand, Thai Journal of Public Administration
 • “Performance Management Reform” in Handbook of Public Administration in Southeast Asia. Evan M. Berman (ed.) New York: Taylor and Francis.
 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปัญหาด้านประสิทธิภาพใน การจัดสรรและการกระจายผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะของประเทศไทย
 • การบริหารการเงินการคลังจาก Keynesian, Monetarist และ New Classical จนถึง Real Business Cycle และ New Keynesian : การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในเชิงกระบวนทัศน์
 • การจดัทา งบประมาณในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร, วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
 • Explaining Public Spending in Thailand : Demand-Side, Supply-Side Explanations and Empowerment, Thai Journal of Public Administration.
 • Social Responsibilities of Business : Evidence and Explanation, วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
 • การดำเนินนโยบายการคลังเพื่อรักษาความสมดุลภายในและภายนอกของระบบ เศรษฐกิจ, วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
 • Public Expenditure and Inflation : An Empirical Analysis, NIDA Development Journal
 • Social Responsibilities of Business : Theories and some Evidences Journal of Public Administration, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • Public Expendetive : A Positive Analysis, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
 • Fiscal Policy and Unemployment Problem : A Comparative Analysis of Thailand and Advanced Industrial Nations. (in Thai), วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
 • Theory of Externalities and the Efficiency in Environmental Management, NIDA Development Journal
 • Theory of Externalities and the Efficiency in Environmental Management, Journal of Development Administration.
 • Public Expenditure Analysis
 • นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
 • Theory of Externality and Environmental Management, NIDA Development Journal
 • อำนาจทางการเมืองกับการก าหนดนโยบายภาษีและรายจ่ายสาธารณะ, วารสาร รัฐประศาสนศาสตร์
 • รายจ่ายสาธารณะกับภาวะเงินเฟ้อ : การวิเคราะห์เชิงประจักษ์, วารสารพัฒน บริหารศาสตร์2530 -31.
 • 2534 การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหมู่บ้าน (TCDU),สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 1986 Limits of State Intervention: The Political Economy of Housing Policy in Thailand.

งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 4 เรื่อง

 • Ponlapat Buracom, Ploy Suebvises and Thanapan Laiprakobsub. (2015). Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Sukhumvit Printing
 • พลภัทร บุราคม. (2558). เรื่องการปฏิรูปการคลังและธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงในอาเซียน (Chapter) (50%) (ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วใน ตำรา รัฐประศาสนศาสตร์ ในประชาคมอาเซียนด้านการคลังและองค์การ. กรุงเทพ: บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์.): 45-234) Pubic Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN (33.33% และมีผู้มีส่วนร่วม 3 คน) (ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วใน สำนักพิมพ์ SukhumvitPrnting, 2558
 • พลภัทร บุราคม. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจาย ผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะในประเทศไทย กรุงเทพฯ : ดีเคปริ๊นติ้งเวิลด์ (ตำราที่ปรับปรุงจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2556)
 • พลภัทร บุราคม. (2554). รายจ่ายสาธารณะ : ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ : ดีเคปริ๊นติ้งเวิลด์
 • 2022(forthcoming) Thailand in a Changing Global Division of Labor and the Role of Institutions for High Quality Growth. in Ulrich Hilpert (ed.) Diversities of innovations in East and Southeast Asia. New York: Routledge.
 • 2021 Globalization, Political Institutions, and Social Spending on Human Capital Upgrading in ASEAN, Asian Politics & Policy: 13: 385-407
 • 2016 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซี่ยน งานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครบรอบ 51 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2015 Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Growth in ASEAN, Research paper, Graduate School of Public Administration National Institute of Development Administration.
 • 2014 ASEAN Economic Integration: A Comparative Assessment of Macroeconomic Performance, Institutional Quality, Trade and Foreign Direct Investment. Research Paper, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายสาธารณะและการกระจาย ผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ธรรมมาภิบาลประชาธิปไตยในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ สำนักงบประมาณ
 • รายจ่ายสาธารณะ : ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • การจดัทา งบประมาณในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย: กรณีศึกษาการพิจารณา อนุมัติงบประมาณประจำปี ของสภากรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการ) รายงานการวิจัย ด้านเงินอุดหนุนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน :การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสังคม อุตสาหกรรมตะวันตกกับสังคมไทย (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ กระทรวงการคลัง
 • 2556 รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • 2556 อาจารย์ดีเด่น ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • 2552 เหรียญตราเชิดชูเกียรติ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ กับประเทศมองโกเลีย จาก The National Academy of Governanve, Mongolia
 • 2550 Certificate of Appreciation ด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จาก The National Collage of Public Administration and Governance (NCPAG), University of the Philippines