คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผลงานตีพิมพ์

Publication

GSPA NIDA Publication

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

The Impact of Percieved Organizational Support Factors on Public Service Innovation Outcomes: Evidence from Bangaladesh

วารสาร

ASEAN Journal of Management & Innovation. 9(1): 90-101. TCI2

ชื่อ

Mst. Shumshunnahar

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Exploring The Implementation of Sister City Relationship Policy by Thai Provincial Governments

วารสาร

International Journal of Development Administration research. 5(1): 1-14

ชื่อ

Putikan Kitkuakul

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

Thai SMEs’ Response in the Digital Economy Age: A case study of community-based tourism policy implementation

วารสาร

Social Sciences. 11:180. DOI:103390/socsci11040180 SCOPUS

ชื่อ

Wannapa Tongdaeng

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

Data-Driven Government: Essential mechanisms to unleash the power of data

วารสาร

International Journal of Electronic Government Research. 18(1), 19 pages. DOI: 10.4018/IJEGR.288070 SCOPUS

ชื่อ

ฐาลินี สังฆจันทร์

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

Performance Management Practices and Motivation in Developing Countries: A furthur validation of the public service motivation construct in Ghana

วารสาร

Management & Economics Research Journal. 4(1): 54-80

ชื่อ

Juliana Abagsonema Abane

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

Structural Equation Model of Causal Factors Influencing on SME Performance in Thailand

วารสาร

Journal of Positive School Psychology. 6(4): 7133-7146. (SCOPUS)

ชื่อ

วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ | จิตอุษา ขันทอง

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำและสมาชิก การสื่อสาร ความผูกพันกับองค์การและความพึงพอใจในงาน ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเจตจำนงในการลาออก: กรณีศึกษาบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วารสาร

วารสารธุรกิจปริทัศน์. 14(1): 87-105

ชื่อ

เอกสิทธิ์ กันสุวิโร

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

A Qualitative Study on the Relationship between Public Service Motivation And Job Performance through Person-Organization Fit Variable

วารสาร

Songklanakarin Journal of Management Sciences. 39(2): 1-28

ชื่อ

Nguyen Thi Thanh Thuy

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

A Model of Factors Affecting Work Motivation of Civil Servants: An Evidence from Public Department in Vietnam

วารสาร

Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities. 9(1): 32-45

ชื่อ

Nhat Khanh Le

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกในศตวรรษที่ 21 ที่สนับสนุนต่อประสิทธิภาพการประเมินด้านการอาชีวศึกษาในประเทศไทย

วารสาร

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(2): 7-19

ชื่อ

อัญมณี วัฒนรัตน์

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

A Mediating Effect of Employee Commitment on the Relationship between Strategic Human Resource Development And Employee Performance of Thailand’s State Owned Enterprises Listed Companies

วารสาร

Journal of Management Information and Decision Science. 2022(25): 1-11. (อยู่ในฐาน SCOPUS ระหว่างปี 2015-2021 และไม่อยู่ในฐานอื่นที่เหลือ)

ชื่อ

ไพฑูรย์ อินอุทัย

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

พัฒนาการทางนโยบายการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย: จากยุคจำกัดการเข้าถึงสู่ยุคการรักษาฟรี

วารสาร

วารสารการเมืองการปกครอง. 12(1): 262-285. TCI1

ชื่อ

พิเชษฐ พิณทอง

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

พลวัตรของเครือข่ายธรรมาภิบาลการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในท้องถิ่นจังหวัดระยอง: นัยยะเชิงนโยบาย

วารสาร

วารสารพัฒนศาสตร์, 5(2): 26-65. TCI2

ชื่อ

พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

Triple-P Partnership (Pppp) Stakeholder Model And Its Critical Success Factors for Sustainable Infrastructure Development in Thailand. SSRN

วารสาร

DOI: 10.2139/ssrn.4028488 (32 pages) (ไม่พบว่าอยู่ในฐานใด)

ชื่อ

Supachai Rakpanitmanee

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

Triple-P Partnership (Pppp) Stakeholder Model And Its Critical Success Factors for Sustainable Infrastructure Development in Thailand. SSRN

วารสาร

DOI: 10.2139/ssrn.4028488 (32 pages) (ไม่พบว่าอยู่ในฐานใด)

ชื่อ

Supachai Rakpanitmanee

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Roles of Managers And Stakeholders Perception on Solar Technology Adoption Intention: A case of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Logos State, Nigeria

วารสาร

Journal of Sustainable Development. 15(1): 29-48. SCOPUS

ชื่อ

Simon Nnaemeka Ajah

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

Fiscal Policy And Income Inequality: The critical role of institutional capacity. Economies

วารสาร

10:115 DOI: 10.3390/economies10050115 (Web of Science)

ชื่อ

Manwar Hossein Malla

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Flipped Learning Pedagogy: Modelling the challenges for higher education in India

วารสาร

International Journal of Learning And Change. 14(2): 221-240. SCOPUS

ชื่อ

Namita Sravat

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Determinants of the budgetary transparency of public finance in Thailand’s educational sector

วารสาร

Journal for Global Business Advancement, 15(1): 18-38

ชื่อ

Prakaydao Krissadee

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในบริบทของความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาแรงงาน

วารสาร

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 7(2): 239-254. TCI1/2565

ชื่อ

ศิริประภา พรหมมา

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชาชนนอกภาคการเกษตร

วารสาร

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 29(2), 31-53

ชื่อ

รักพงษ์ แสนศรี

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ: กรณีศึกษาโครงการการก่อสร้างรถไฟฟฟ้ารางเบา

วารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 16(2): 137-154

ชื่อ

ปิยะมาศ ทัพมงคล

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Factors in Enhancing Environmental Governance for Marine Plastic Litter Abatement in Manila, The Philippines: A combined structural equation modeling and DPSIR framework

วารสาร

Marine Pollution Bulletin. 181, 119920. pages 24. SCOPUS

ชื่อ

Guilberto Borongan

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Practical Challenges And Opportunities for Marine Plastic Litter Reduction in Manila: A structural equation modeling

วารสาร

Sustainability. 4(10): 6128 (30 pages). SCOPUS

ชื่อ

Guilberto Borongan