คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อีเมล[email protected]
โทรศัพท์:
0 2727 3890
โทรสาร:
0 2375 9164

 • Ph.D. in Political Science (Field: Public Policy and Methods) Claremont Graduate University: Claremont, CA, USA
 • MPPM (Master of Public Policy and Management) University of Southern California. Los Angeles, CA, USA
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  – เกรดเฉลี่ยเป็นลำดับที่หนึ่งของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,  จ. นครนายก, ประเทศไทย ( นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 40 นักเรียนนายร้อยจปร. รุ่นที่ 51 )
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2557 และ พฤษภาคม 2558 – มกราคม 2559)
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) กองบังคับการตำรวจ
  นครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • ผู้ร่วมริเริ่มโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • ผู้บรรยายพิเศษในวิชา การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บังคับหมวด กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

บทความวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 1 เรื่อง

 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). แนวนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน ใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, บรรณาธิการ. รัฐประศาสนศาสตร์ ในประชาคมอาเซียนด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์. 211-256. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 5 เรื่อง

 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ และภาคเอกชน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 28(1), 5-15  (TCI กลุ่ม1),
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับระดับความเป็นประชาธิปไตยของ พลเมืองกรุงเทพ. วารสารสถาบันพระปกเกล้า 13(2), 5-24  (TCI กลุ่ม1)
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทำกินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน. วารสารธรรมศาสตร์ 34(1), 77-101  (TCI กลุ่ม1)
 • ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ยศธร ทวีพล. (2557). แรงจูงใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสงขลา.วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  9(1), 21-24 (TCI กลุ่ม2)
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). มูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่เหมาะสมโดยผู้นำ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมายมหาวิทยาลัยบูรพา 6(3), 181- 205 (TCI กลุ่ม1),

งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 2 เรื่อง

 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2559). การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง.กรุงเทพ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2556). สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • Nuttakrit Powintara. (2014). Developing Political Image in Bangkok Election CampaignDeveloping Political Image in Bangkok Election Campaign. Bangkok: National Institute of Development Administration.
 • Nuttakrit Powintara. (2013). The Bangkok Neighborhood Watch Program: Citizen Perspectives in Metropolitan Police. Bangkok: National Institute of Development Administration.
 • Nuttakrit Powintara. (2013). Success and Obstacle of the Bangkok Neighborhood Watch Project Operated by Police Division 4 of the Bangkok Metropolitan Police Bureau. Bangkok: National Institute of Development Administration.

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

 • ทุนในโครงการเด็กอัจฉริยะ ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับปริญญาโท และเอก
 • รางวัลการศึกษาดีเยี่ยม จาก School of Policy, Planning, and Development: University of Southern California
 • สำเร็จการศึกษาเป็นอันดับที่ 1 ของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม จากโรงเรียนเตรียมทหาร ปี พ.ศ. 2541 (เกณฑ์การคัดเลือกจากคณาจารย์, ผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมรุ่นทั้งสี่เหล่าทัพ ประมาณ 700 นาย, ผลการศึกษา, และความประพฤติที่ดี)