คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ดร. อุดม ทุมโฆสิต

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: chandra-nuj@nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3893
โทรสาร:
0-2375-9164

 • พ.ศ. 2547 Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, U.S.A.
 • พ.ศ. 2541 M.A. (Political Science) Northern Illinois University , U.S.A.
 • พ.ศ. 2537 รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ต.ค. 2558 – 2559)
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ต.ค. 2552 – 2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2550 – ก.ย. 2552)
 • อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2548 – 2549)

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers) จำนวน 1 เรื่อง

 • Danny Unger and Chandra Mahakanjana (2016). Decentralization in Thailand . Journal of Southeast Asian Economies , 33(2) :172-187.(ScienceDirect)
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2559). Decentralization in Thailand. (ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน 2 คน ไม่ระบุสัดส่วน) (ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วใน Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 33, no. 2 (August 2016). Special Focus on (De)centralization in Southeast Asia

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 5 เรื่อง

 • พรพรรณ เหมะพันธุ์ และจันทรานุช มหากาญจนะ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : การศึกษาเชิงประจักษ์ในกลุ่มการท่องเที่ยวชายทะเลของประเทศไทย , วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 (1 ): 103-114. (TCI กลุ่ม 1)
 • จักรีพร เสมอใจ และจันทรานุช มหากาญจนะ. (2559). การให้ความสำคัญต่อความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการ ในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย , วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 14 (1 ): 75-99 (TCI กลุ่ม 1)
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2557). นโยบายการกระจายอํานาจกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของเทศบาลไทย , วารสารรัฐประศาสนศาสตร์. 12(2 ): 9-36 (TCI กลุ่ม 1)
 • อุษณากร ทาวะรมย์ และจันทรานุช มหากาญจนะ (2557). ปัจจัยสำคัญต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร. วารสารวิชาการศิลปประยุกต์ 7 ฉบับที่ 2
 • จันทรานุช มหากาญจนะ (2557). นโยบายการกระจายอำนาจกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของประเทศไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1). 12(2)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)

 • Chandra Mahakanjana and Achakorn Wongpridee. (2011). Local Government and Decentralization in Thailand. In Evan Berman. Public Administration in Southeast Asia: Thailand, Philippines, Malaysia, Hong Kong, and Macau
 • Chandra Mahakanjana. (2010). An Update on Thailand’s Decentralization: A Look at Local Personnel Systems, Education, and Accountability in Comparative Public Administration, 11th Volume (EROPA Local Government Center). Integrated Human Capacity Building in the Age of Decentralization. Tokyo: EROPA Local Government Center
 • Chandra Mahakanjana. (2009). Manicipal Government and the role of cooperative community group in Thailand. In Benjamin L. Read, Robert Pekkanen (Eds.), Local Organizations and Urban Governance in East and Southeast Asia: Stradding State and Society (Routledge Studies on Civil Society in Asia)
 • Chandra Mahakanjana. (2006). Decentralization, local Government, and Socio-political Conflict in Southern Thailand. East-West Center Washington Working Paper, No.5, August
 • Chandra Mahakanjana. (2008). Pubilc Participation in Thai Local Government: A Case of Sungern Municipality. Thai Journal of Pubilc Administration, 5(2), May-August.
 • Chandra Mahakanjana. (2005). Cooperate Community Groups and Municipal Government in Thailand. Thai Journal of Pubilc Administration, 2, May-August. Bangkok, Thailand
 • Chandra Mahakanjana and Robert B. Albritton. (2000). Impacts of Economic Development and Social Welfare Spending on Income Inequality in Thailand: A test of the Kuznets Hypothesis. Songklanakarin in Journal of Social Sciences and Humanities, 6, 80-88
 • จันทรานุช มหากาญจนะ (2553) , การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย , article review ตีพิมพ์ในวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1) 16 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค.2552

งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 3 เรื่อง

 • จันทรานุช มหากาญจนะ (2559). Thailand Political System: A
  Long Difficult Struggle to Bring About Stable Democracy .In Comparative Politics in ASEAN. ASEAN and Asia Studies Center, National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand. :.479-518
 • Daniel H..Unger และ Chandra Mahakanjana.(2017). Thai Politics: Between Democracy and Its Discontent. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2560
 • จันทรานุช มหากาญจนะ (2559). การเมืองเปรียบเทียบ: กรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัย .คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์รัตนไตร, พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2559. ISBN 978-974-231-918-2, 2559
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2560). การเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย: การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์, (หัวหน้าโครงการ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2555). ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน , ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน , คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2554). ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน , Decentralization and Characteristics of Local Executives in Thailand : from Past to Present , คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • Chandra Mahakanjana. (2009). Thailand. In Decentralization and local democracy in the world: First global report by United Cities and Local Governments (The World Bank and United Cities and Local Governments)
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2555). ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน , ศึกษาความได้เปรียบของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแข่งขันการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-ปัจจุบัน , คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2554). ผู้บริหารท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน , Decentralization and Characteristics of Local Executives in Thailand : from Past to Present , คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2551). Local Organization and Urban Governance in East and South Asia, Local Organization and Urban Governance in East and South Asia
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2551). Achieving Democratic Accountability of Local Government in Thailand (2552) , สำนักวิจัยและ Northern Illinois Unversity
 • จันทรานุช มหากาญจนะ. (2550). วิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 , สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
 • Chandra-Nuj Mahakanjana. (2004). Municipal Government, Social Capital, and Decentralization in Thailand
 • Chandra-Nuj Mahakanjana. (2002). Changing Municipalities in the Context of Decentralization in Thailand
 • Chandra-Nuj Mahakanjana. (2002). Structural Model of Social Capital.
 • Chandra-Nuj Mahakanjana. (2002). Impacts of Economic Development and Social Welfare Spending on Income Inequality in Thailand: A Test of the Kuznets Hypothesis.
 • Chandra-Nuj Mahakanjana. (1999). Impacts of Incumbency and Party Switching on Elections in Thailand

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

 • Southeast Asia Fellowship, จาก The East-West Center Washington, U.S.A. 2005 – 2006
 • Graduate Teaching Certificate, จาก The Graduate School, Northern Illinois University, U.S.A. 2003
 • Dissertation Completion Fellowship, จาก The Graduate School, Northern Illinois University, U.S.A. 2002 – 2003