คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล[email protected]
เบอร์โทร: 02-727-3914
โทรสาร:
0-2375-1296

เลขานุการ
นางสาวลักขณา นิลกลัด
โทรศัพท์: 02-727-3914
อีเมล: [email protected]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จาก Sam Houston State University มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2550
 • หลักสูตรการฝึกอบรมเอฟบีไอ จากสถาบันฝึกอบรมเอฟบีไอ (FBI Academy) มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการข้อมูลข้อสนเทศ จาก Syracuse University มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อย-ตำรวจ
 • รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2532 – 2535
 • รองสารวัตรแผนกสถิติวิจัยและวางแผน กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและประชาชน กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พ.ศ. 2535 – 2537
 • รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2537-2538
 • สารวัตรภาควิชาการป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2538 – 2543
 • อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ ส่วนวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2543 – 2544
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ3) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2544 – 2551
 • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551 – 2552
 • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) คณาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2552 – 2554
 • หัวหน้าภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2550 – 2552
 • รองคณบดี คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2552 – 2554
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บรรณาธิการประจำวารสาร Southwest Journal of Criminal Justice พ.ศ. 2549 – 2553
 • บรรณาธิการประจำวารสาร International Journal of Cyber Criminology พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 • บรรณาธิการประจำวารสาร International Journal of Criminal Justice Science พ.ศ.  2550 – ปัจจุบัน
 • หลักอาชญาวิทยา
 • หลักการบริหารงานตำรวจ
 • อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับงานตำรวจ
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การวางแผนกลยุทธ์
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • องค์การและการจัดการ

บทความวิจัย

 • พ.ศ. 2561 ปัจจัยกดดันและปัจจัยการควบคุมตนเองกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน.
 • พ.ศ. 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางสาธารณสุข: กรณีศึกษาประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางและต่ำ (FACTORS AFFECTING HEALTH OUTCOMES: A CASE STUDY OF LOW AND MIDDLE INCOME LEVEL.)
 • พ.ศ. 2561 การแบ่งปันความรู้ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค:
  การวิเคราะห์พหุระดับ
 • พ.ศ. 2559 The Relationships Between Police Performance and Public Confidence: A Case study of Thailand Police Practice and Research
 • พ.ศ. 2558 Facilitator and Inhibitors of Fear of Crime Among Thai People

บทความวิชาการ

 • พ.ศ. 2560 การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และผลลัพธ์.
 • พ.ศ. 2559 ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2559 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการนำนโยบายความปลอดภัยทางถนนในด้านการบังคับใช้กฎหมายไปปฏิบัติกับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 • พ.ศ. 2558 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยยับยั้งความหวาดกลัวอาชญากรรมของคนไทย
 • พ.ศ. 2558 การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2558 Rice Pledging Scheme: A High-Stakes Risk for the Big Players

นำเสนอบทความวิชาการ

 • พ.ศ. 2557 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยยับยั้งความหวาดกลัวอาชญากรรมของคนไทย
 • พ.ศ. 2557 Facilitators and Inhibitors of Fear of Crime Thai People
 • พ.ศ. 2553 แผนที่อาชญากรรม: การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานตำรวจ. นครปฐม, บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์
 • พ.ศ. 2550 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพ, บริษัทวิสคอม เซ็นเตอร์
 • พ.ศ. 2544 เทคโนโลยีที่ใช้ในงานตำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกา. นครปฐม, โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่ซึ่งมีคดี ลักทรัพย์ในปริมาณสูง (hot spot) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2552)
 • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยเรื่องการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2551)
 • ผู้วิจัยในโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน รายภาค และรายจังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2553)
 • ผู้วิจัยในโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2552)
 • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping) ในประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2552)
 • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยกฎหมายจราจรทางบก ร่วมกับสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในประเทศต่างๆ ในสถาบันศึกษากลุ่มที่ใช้ความรุนแรง (Institute for the Study of Violent Groups) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมผลิตหนังสือที่ตีพิมพ์จากงานวิจัยนี้คือ Extremist groups: An international compilation of terrorist organizations, violent political groups, and issue-oriented militant movements (3rd Ed.). Huntsville, TX. Office of International Criminal Justice and the Institute for the Study of Violent Groups พ.ศ.2549
 • นักวิจัยประจำสถาบันฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Bill Blackwood Law Enforcement Management Institute of Texas) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2546 – 2548
 • นักวิจัยประจำสถาบันศึกษากลุ่มที่ใช้ความรุนแรง (Institute for the Study of Violent Groups) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2547 – 2550
 • ได้รับทุนการศึกษา The Prime Minister Thaksin Scholarship to Study at Sam Houston State University ไปศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2546 – 2550
 • ได้รับทุนการศึกษา The Michael Schulze Scholarship at Sam Houston State University ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2547 – 2548
 • ได้รับทุนการศึกษา Sam Houston State University Graduate Academic Achievement Scholarship ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2547 – 2548
 • ได้รับทุนการศึกษาจากกรมตำรวจไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ Syracuse University มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2540 – 2542
 • สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2537
 • รางวัลเรียนดีจากจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2537
 • รางวัลเรียนดีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี พ.ศ. 2532