คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

อีเมล: achakorn@nida.ac.th, achakorn1@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2727 3925
โทรสาร: 0 2374 7395

เลขานุการ
นางปราณี นิยมสุข
โทร: 0 2727 3882
อีเมล: pranee.n@nida.ac.th

 • Doctor of Area Studies (Southeast Asian Area Studies) Kyoto University. JAPAN
 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองไทย การเมืองเปรียบเทียบ และรัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts (Southeast Asian Area Studies) Kyoto University. JAPAN
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2558-2559
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ต.ค.2553-ก.ย.2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
 • เจ้าพนักงานปกครอง (ฝ่ายปกครอง) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
 • ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • ปลัดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 • รัฐศาสตร์ (political Science)
 • การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration)

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 12 เรื่อง

 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). กลยุทธ์หรือโศกนาฎกรรม ความวุ่นวาย ในการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมาว้อ. NIDA Case Research Journal. 7(1): 1-22. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการด้านสุขภาพ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย,  วารสารการบริหารท้องถิ่น 8(1 ): 1-15. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การออกรูปแบบใหม่ของการบริหารงานท้องถิ่น การศึกษาทางเลือกในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นบนพื้นฐานความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. NIDA Case Research Journal . 7(1): 96-119. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2558). การกระจายอำนาจกับความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่น : บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย , วารสารสถาบันพระปกเกล้า 13(2 ): 89-112. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2558). ภาษีทรัพย์สินในเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาจาก 7 ประเทศ , วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 22(2 ): 125-144. (TCI กลุ่ม1)
 • ฐาลินี สังฆจันทร์ และอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี , วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 10 (32 ): 66-73. (TCI กลุ่ม2) (TCI กลุ่ม2) (TCI กลุ่ม2)
 • สุนทรชัย ชอบยศ และ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2558). ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อการกู้ยืมเงินระยะยาวของ องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม1. วารสารการบริหารท้องถิ่น 8(2 ): 39-59. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และสุนทรชัย ชอบยศ. (2558). แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน : มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร , วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 13(1 ): 9-43. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). ระบบการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  12(1):153-181 (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). Disaster Management that Works: Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality.NIDA Case Research Journal Vol 6, No 1 (2014). 1-32. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). Disequalizing Equalization Transfers: Politics of Intergovernmental Transfers in Khon Kaen Province.NIDA Case Research Journal  6(2): 1-26. (TCI กลุ่ม1)
 • อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2557). Strategy or Tragedy? Personnel Management Conundrums in Mad Dog Subdistrict Administrative Organization.NIDA Case Research Journal  7(1): 1-22. (TCI กลุ่ม1)
รายละเอียด

รายละเอียด

 • ได้รับเชิญจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), TOKYO ในฐานะ Visiting scholar ประจำ Institute for Comparative Studies in Local Governance (COSLOG) (Feb-March 2009)
 • ได้รับเชิญในฐานะนักวิจัยรับเชิญ (Visiting researcher) จาก The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore (2015)
 • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) (2001-2007)
 • ได้รับพระราชทานรางวัลผลการเรียนดีเด่น (เหรียญทอง) สาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1997)