คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

อีเมล:  dhiyathad.pra@nida.ac.th
เบอร์โทร: 02-727-3867

เลขานุการ:
นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร
โทร: 02-727-3871
อีเมล: priyaporn.jam@nida.ac.th

 • Ph.D. (Criminal Justice) University of Birmingham, UK
 • LL.M. (with merit) University of Kent, UK
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA assessor)
 • ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินส่วนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • กรรมการประจำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร Master of Public Administration (English Programme) คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล
 • กรรมการสภาคณาจารย์, สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ทนายความ, บริษัท สำนักงานกฎหมาย เบญจมา อภัยวงศ์ จำกัด
 • ทนายความ, บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • นิติกร, บริษัท แอต ซัคเซส จำกัด
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การบริหารงานยุติธรรม (criminal justice)
 • การต่อต้านการทุจริต (anti-corruption)
 • กฎหมายและการพัฒนา (law and development)
 • การบริหารและการพัฒนา (administration and development)
 • นโยบายสังคม (social policy)

บทความวิจัย และบทความวิชาการ (บางส่วน)            

 • Prateeppornnarong, D. (2021). Fighting corruption while having hands tied: A case study of Thailand’s Public Sector Anti-Corruption Commission. Journal of Asian and African Studies, 56(2), 320-334. (Scimago Journal & Country Rank (SJR): Quartile 3)
 • Prateeppornnarong, D. (2020). Towards sustainable integration: The role of government in facilitating ASEAN integration through education cooperation. International Area Studies Review, 23(4), 352-364. (Scimago Journal & Country Rank (SJR): Quartile 2)
 • Nuchpiam, P. & Prateeppornnarong, D. (2020). Addressing instability in Thailand’s Deep South with law and development. Law and Development Review, 13(2), 499-534. (Scimago Journal & Country Rank (SJR): Quartile 2)
 • Prateeppornnarong, D. & Young, R. (2019). A Critique of the Internal Complaints System of the Thai Police. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, 29(1), pp. 18-35. (Scimago Journal & Country Rank (SJR): Quartile 1)
 • Prateeppornnarong, D. (2019). The Independent Systems for Handling Police Complaints in Thailand: A Brief Assessment. Thai Journal of Public Administration, 17(1), pp. 9-33. [English] (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • Prateeppornnarong, D. (2018). Brexit in hindsight and the future direction for ASEAN. Journal of Public and Private Management, 25(1), pp.183-203. [English] (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • เกรียงไกร เจียรประดิษฐ์ และติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2564). บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทยในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(4), หน้า 126-142. (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • วรรณนิภา ภูมิถาวร และติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2563). การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(2), หน้า 303-330. (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • อาริษา พันธ์เอี่ยม และติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2563). การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ: กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 11(1), หน้า 91-114. (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2562). ความเป็นอิสระขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 32(1), หน้า 28-42. (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2562). หลักจริยธรรมที่สำคัญสำหรับนักวิจัยด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 39(2), หน้า 137-150. (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)
 • ประพิน นุชเปี่ยม, ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ และบงกช เจนจรัสสกุล. (2561). วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย: ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน, 23(1), หน้า 109-141. (Thai-Journal Citation Index (TCI) 1)

ผลงานจากการประชุมวิชาการ

 • Nuchpiam, P. and Prateeppornnarong, D. (2019). Addressing Instability in Thailand’s Deep South with Law and Development. Presented at 2019 Law and Development Conference, 7-8 December Venue: University of Dubai, UAE.
 • Prateeppornnarong, D. (2019). Towards Sustainable Integration: The Role of Government in Facilitating Integration in Southeast Asia through Education Cooperation. Presented at Wenzao International Conference on Southeast Asia Studies, 17-19 October Venue: Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung, TAIWAN.
 • Prateeppornnarong, D. (2017). From Brexit to ASEAN: No room for complacency. Presented at the 6th ICADA, 1-3 June 2017. Venue: National Institute of Development Administration (NIDA).
 • Prateeppornnarong, D. (2017). Independence matters: A case study of the Public Sector Anti-Corruption Commission. Presented at the 2nd International Conference of the NIDA Law for Development, 16 December 2017. Venue: National Institute of Development Administration (NIDA).
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2561). ทรัพยากรน้ำกับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 30 มีนาคม พ.ศ 2561.
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2560). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการครองตนของ “ฅน” ยุติธรรม. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 31 มีนาคม พ.ศ. 2560.
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2563). การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์รัตน ไตร).

บทความในหนังสือ (Book chapters)

 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2561). ความยากจนกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก. (นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2561). กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสากล. (นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).

รายละเอียด

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี พ.ศ.2553-54, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)