คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ดร. อุดม ทุมโฆสิต

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 0-2727-3893
โทรสาร: 0-2375-9164

  • ปริญญาเอก Ph.D. in Public Policy Analysis & Administration, Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, US
  • ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA) with Specialty in MIS Kentucky State University, Frankfort, Kentucky, USA
  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (โปรดเกล้าแต่งตั้ง)
  • กรรมการสภาวิชาการ และ กรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ในอนุกรรมการสามัญประจำ (อ.ก.พ.) สำนักงานกิจการยุติธรรม
  • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา
    (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2561-2564)
  • รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2559-2561)
  • รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2556-2559)
  • กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559-2561)
  • เลขานุการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556-2559)
  • ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2558-2559)
  • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (2553-2555)
  • รองคณบดี ฝ่ายวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (2552-2553)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดอุดรธานี (2555-2556)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า (ภาคปกติกรุงเทพมหานคร) (2553-2555)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดสงขลา (2551-2552)
  • รองผู้กำกับการ (หัวหน้า) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 (2548-2550) –
  • สารวัตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 (2547-2548)
  • สารวัตร งาน 3 กองกำกับการ 2 (วิเคราะห์ข่าว) ตำรวจภูธรภาค 3 (2541-2546)
  • ผู้ช่วยนายเวร ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (2539-2541)
  • รองสารวัตร งาน 3 กองกำกับการ 1 (ศึกษาอบรม) ตำรวจภูธรภาค 3 (2537-2539)
  • รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (2535-2537)
  • รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2534-2535)
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ อานนท์ ฉัตรเงิน. (2559). ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิง ในคดีจำหน่ายยาเสพติด. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต.16(2), 71-86. (TCI กลุ่ม2)
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ ณัฐพงศ์ ย่องบุตร. (2559). ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจบกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 16(2), 119-133. (TCI กลุ่ม2)
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, ณิศพล รักษาธรรม และ ประพนธ์ สหพัฒนา. (2559). ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 9(2), 77-97. (TCI กลุ่ม2)
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, ศุภชาติ เวชพร และ ประพนธ์ สหพัฒนา. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการนำนโยบายความปลอดภัยทางถนนในด้านการบังคับใช้กฎหมายไปปฏิบัติกับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยของเจ้าหน้าที่ตำรจจราจร. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 11(2), 113-128. (TCI กลุ่ม1)
  • สุมิตรา จิระวุฒินันท์. กิตติชัย อัครวิมุต. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. ปิยะนันท์ ทองน้อยเลิศชัย. (2557). การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 4(1), 117-136. (TCI กลุ่ม1) ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)
    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers)
  • Kasemsarn Chotchakornpant. (2008). Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand, Asian Review of Public Administration, XX, Nos.1-2 (January – December 2008), 196-204.
  • Kasemsarn Chotchakornpant. (2012). Policy Decision Making in Theory and in Practice: The Eggs Story. NIDA Case Research Journal (TCI กลุ่ม1), 4, (1 (January-June, 2012). 1-32.
  • Kasemsarn Chotchakornpant. (2010). Legalizing the Underground Lottery in Thailand: An Idea Time Whose Had Come?. NIDA Case Research Journal (TCI กลุ่ม1), 2, (1 (January, 2010), 155-190.
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2553). ขันติธรรมทางชาติพันธุ์ของตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1), 16(2), 29-66.
  • สุมิตรา จิระวุฒินันท์, กิตติชัย อัครวิมุต, เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ ปิยะนันท์ ทองน้อยเลิศชัย. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพกับความตั้งใจออกจากวิชาชีพพยาบาล. ศรีนครินทร์เวชสาร. 25(1).
  • ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2553) ผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนจากที่ปรึกษา และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ที่มีต่อความผูกพันทางจิตใจของพนักงาน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยของแก่น, 9(2), 49-59.
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2553). วัฒนธรรมตำรวจ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3(1). 5-13.
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และคณะ. (2551). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของข้าราชการตำรวจ ในฐานะตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์กรด้านกระบวนการ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร กับ ผลการปฏิบัติหน้าที่. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 16 (3), 229-238.
  • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2551). ข้อเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. วารสารกระบวนการยุติธรรม (TCI กลุ่ม2). 1(1), 19-26.
  • Scott B. Cummings & Kasemsarn Chotchakornpant. (2010). Through the Looking Glass: Trends in Racial Tolerance among Minority Adolescents, 1983-2006. Urban Affairs Association 40th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii.
  • Kasemsarn Chotchakornpant. (2008). Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand. Proceeding of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Manila, Philippines, October 2008.
  • Kasemsarn Chotchakornpant & Suebsakul Khemthong (2013). Quality of contact between community members and Bangkok Metropolitan police. Proceeding of the Asian Conference on Cultural Studies 2013, Osaka, Japan, May 2013.
  • Kasemsarn Chotchakornpant. (2013). The Role of Police in Improving Ethnic Tolerance Between Buddhist and Muslim Thais. Proceeding of CSU Policing and Security in Practice: Then, Now and into the Future Conference, Charles Sturt University, Sydney, Australia, November 2013.
  • ปรีชญาณ์ นักฟ้อน และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2554). การดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในงานราชทัณฑ์ไทย. การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (ธันวาคม 2554).
รายละเอียด

รายละเอียด