คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อีเมล[email protected], [email protected]
เบอร์โทร: 02-727-3912
โทรสาร:
0-2375-9164

 • PhD in Public Affairs, School of Public Affairs, University of Colorado Denver, 2019 (หัวข้อวิทยานิพนธ์ The use of information and budget decisions: How administrative capacity and information play a role in local budgeting in Thailand) ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2007. Monbukagakusho (MEXT) (Japanese Government Scholarship)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การคลังสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 – 2554

รายงานผลงานวิจัย

 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ, โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2562). สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. เมษายน พ.ศ.2564.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. สิงหาคม 2552.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง และดารารัตน์ คำเป็ง. โครงการความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา “โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน” แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ธันวาคม 2552

บทความในวารสารวิชาการ

 • ภาวิณี ช่วยประคอง. 2663. การติดตามความเป็นอิสระด้านการคลังของประเทศอาเซียนผ่านการบริหารภาษีและการโฆษณา: ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย – ใครก้าวหน้ากว่ากัน? วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563). หน้า 47-96.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. 2552. “การบริหารรายได้แบบมีส่วนร่วม: กรอบแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการวิจัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับพิเศษ ประจำปี 2552 รวมบทความคณาจารย์ สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์). เชียงใหม่: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

 • ภาวิณี ช่วยประคอง, “เพศสภาวะในการบริหารงานคลังท้องถิ่น: แรงงานทางอารมณ์กับผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้หญิง” การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง, “ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง?: ภาระทางการบริหารจากการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-ศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563.
 • Pawinee Chuayprakong, “Quality of information and performance information use: Do local public managers utilize performance information based on its quality?” Innovation Communication Foresight for Strategic Sustainable Development, National Institute of Administrative Administration, Bangkok, April 1st, 2021.
 • Pawinee Chuayprakong, “Local government amalgamation: A conceptual framework from international experiences and preliminary policy analysis”, The Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis, National Institute of Administrative Administration, Bangkok, August 18, 2020.
 • Pawinee Chuayprakong, “The governance of grain: A preliminary study of cashflow management of Thailand’s rice pledging scheme under Yingluck Shinawatra’s caretaker government (December 2013-February 2014), The 5th Regional Conference on Graduate Research: Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solution in Global Scenario at Sripathum University, Khon Kaen Campus, Kon Kaen Thaialnd, January 18, 2020.
 • Pawinee Chuayprakong, “Environmental Governance and Design Principles in Decentralized Common Pool Resource Management: The Preliminary Study on Thailand’s Local Government Initiatives”, The 5th Regional Conference on Graduate Research: Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solution in Global Scenario at Sripathum University, Khon Kaen Campus, Kon Kaen Thaialnd, January 18, 2020.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “จากความขัดแย้งสู่นวัตกรรม: งบประมาณแบบมีส่วนร่วม อบต.สวนหม่อน จ.ขอนแก่น”. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ: ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ?” การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 (รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “การจัดการความขัดแย้งจากทรัพยากรธรรมชาติ: บทเรียนและประสบการณ์เบื้องต้นจากนวัตกรรมท้องถิ่น”. การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) วันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “บทบาทของสถาบันทางการคลังในกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย”, การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2551
 • จรัส สุวรรณมาลา, ภาวิณี ช่วยประคอง, และคณะ. 2553. สถาบันและกฎหมายการเงินการคลัง: บทเรียนจากประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า
 • บทความวิจัยระดับดีจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 (รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่) (เมษายน 2564) บทความเรื่อง “ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง?: ภาระทางการบริหารจากการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน”
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกจาก School of Public Affairs และ Graduate School, University of Colorado Denver ($10,000) (พฤศจิกายน 2018)