คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อีเมล: [email protected]
เบอร์โทร:  0 2727 3903
โทรสาร:
0 2727 3903

เลขานุการ
นางสาวปรียากรณ์ โกฎิตระกูล
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 0 2727 3883

 • 2560 ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) Public Administration มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University
 • 2556 อนุปริญญา (Postgraduate Diploma) Public Management, Local Government and Public Policy มหาวิทยาลัย University of Birmingham
 • 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร (M.A. Agribusiness) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร (B.A. Food Technology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (English Program ภาคปกติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์
 • คณะอนุกรรมการจัดทําระบบงานและข้อบังคับ พิจารณาเกี่ยวกับสัญญาทดลองปฏิบัติงาน
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 • นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และการกำกับติดตามให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษา พัฒนา คิดค้นเทคนิค เครื่องมือการบริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2550 – 2563)
 • อนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักงาน ก.พ.ร.
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand Phase 2)
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Innovation Lab)
 • ที่ปรึกษาแก่ส่วนราชการในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ (Government Consultation) และกระชับความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Governance Relations) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการดำเนินการจัดทำการศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในระดับทวิภาคีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (Peer to Peer Technical Meeting)
 • ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการภายใต้
  ความร่วมมือ Country Programme (CP) ระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และประเทศไทย ขับเคลื่อน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) และ (2) โครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand) ตามแนวปฏิบัติของ OECD
 • ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับ Korea Research Institute, the University of New South Wales, Sydney Australia, Academy of Korean Studies เครือรัฐออสเตรเลีย และ Institute of State Organizational Sciences, กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดประชุมนานาชาติ (International Conference) KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2018 ในหัวข้อ“State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea: Comparative Policy Workshop” ระหว่างวันที่  25 – 27 เมษายน 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไข (proofreading and editing) ในการจัดทำรายงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (proceeding)
 • ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับ Korea Research Institute, the University of New South Wales, Sydney Australia, Academy of Korean Studies เครือรัฐออสเตรเลีย และ Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  จัดประชุมนานาชาติ (International Conference) KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 ในหัวข้อ “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับ UNICEF โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลของประเทศไทย (National Evaluation Capacity Development) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (Strategy I: Human Capacity Development) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • จัดทำแผนการดำเนินการหลักสูตร International Course on Design Thinking สำหรับ กลุ่มประเทศสมาชิก CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
 • ประสานงานร่วมกับ SEAC จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mindset Shift and Design Thinking Linking to Service Innovation and Ease of Doing Business
 • การจัดทำและเรียบเรียงสารัตถะของโครงการ Government Lab เพื่อส่งเผยแพร่ไปยัง OECD (Observatory of Public Sector Innovation)
 • สรุปคำถาม Ease of Doing Business 2019 และ Ease of Doing Business 2020 ทีมวิจัยธนาคารโลก Site Visit ประเทศไทยวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ และจัดทำผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ปี 2561 และ 2562
  ฉบับภาษาอังกฤษ
 • นโยบายสังคม (social policy)
 • การบริหารราชการแบบเครือข่าย (Governance Networks)
 • กลยุทธ์การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและพัฒนาสภาวะผู้นำ (Talent Management and Leadership
  Development)
 • นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ (Public Sector Innovation)

ผลงานวิชาการ 

 • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ (2564) “ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (forthcoming)
 • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ (2564) “การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ และการปฏิบัติราชการในแง่การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: การวิเคราะห์สหสัมพันธ์” วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (forthcoming)
 • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (2564) “ระบบดิจิทัลภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: การประเมินผลเชิงคุณภาพ” วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (forthcoming)
 • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ (2564) ตีพิมพ์ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) “การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านสู่งานบริการอิเล็กทรอนิกส์” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี (forthcoming)
 • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ ณัฐบดี มีเดชประเสริฐ (2564) ตีพิมพ์ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) “การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับการให้บริการภาครัฐและการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจากคู่มือสำหรับประชาชน” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี (forthcoming)
 • ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ คุณันต์ บางภูมิ (2563) ตีพิมพ์ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) “การส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารภาครัฐด้วยการบริหารราชการแบบเครือข่ายแนวคิดและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาประเทศไทย” งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis)” วันที่ 18 สิงหาคม – วันที่ 19 สิงหาคม 2563 หน้า 131-163
 • Bhachaiyud, N., Tengratanaprasert, T., et al. (2019) ‘Thailand’s Challenges of Implementing Public Service Executive Development Programme (PSED): A Comprehensive Training Strategy for Public Sector Leaders’ In 2019 International Reform Policy Symposium & Regional Workshop. Conference proceedings of the 7th International Conference on Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia. Bali, Indonesia, 14th – 15nd March 2019. Korea Research Institute @University of New South Wales, pp. 219-248.)
 • Tengratanaprasert, T. (2018) ‘Developing and Fostering Sustainable Urban Tourism Through Governance Networks: A Comparative Analysis of England and Thailand. International Journal of Interdisciplinary Social Science Studies, 4(1) pp. 80 – 90.)
 • Tengratanaprasert, T. (2017) (Proceedings) ‘Developing and Fostering Sustainable Urban Tourism Through Governance Networks: A Comparative Analysis of England and Thailand.’ In Cambridge Conference Series. Conference Proceedings of the 4th Annual International Conference on Law, Economics and Politics and International Conference on Economics, Accounting and Finance. Cambridge, 18th – 20th September 2017. Chhina, R. (ed.) Cambridge: FLE Learning, 77-87.)
 • Tengratanaprasert, T. (2016) ‘Fostering and Sustaining Urban Heritage Tourism Through Governance Networks: A Comparative Analysis of England and Thailand.’ In International Association for Tourism Policy. Conference proceedings of the 6th International Conference on Tourism (ICOT 2016) New Challenge and Boundaries in Tourism: Policies, Innovation and Strategies. University of Federico II of Naples, Italy, 29th June – 2nd July 2016. Andriotis, K. (ed.) Naples:  University of Federico II of Naples, pp. 474-489.)

 

ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม

 • เข้าร่วมประชุมนานาชาติ (International Conference) KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 ในหัวข้อ “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ Innovation in Government: Steps, Leaps, and Bounds ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561
 • เข้าร่วมประชุมนานาชาติ (International Conference) KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2018 ในหัวข้อ“State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea: Comparative Policy Workshop” ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไข (proofreading and editing) ในการจัดทำรายงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (proceeding)
 • เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ 2018 OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งนำเสนอคณะรัฐมนตรีเรื่อง รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย และวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ
 • เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ 4th Annual International Conference on Laws, Economics and Politics ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2560
 • เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ International Association for Tourism Policy Conference Proceedings of the 6thInternational Conference on Tourism (ICOT 2016) New Challenge and Boundaries in Tourism: Policies, Innovation and Strategies ณ มหาวิทยาลัย University of Federico II of Naples สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559
 • เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการ 4th Annual HSSR Student Symposium ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
 • เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ณ Faculty of Humanities, Languages and Social Science มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University วันที่ 16 มีนาคม 2559
 • เข้าร่วมการประชุม 8th Manchester Metropolitan University Postgraduate Research Conference “Innovation” ณ มหาวิทยาลัยManchester Metropolitan University วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 • ฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) โครงการLeadership Programme Course มหาวิทยาลัย Ecole Nationale d’Administration (ENA) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2553
 • ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561
 • ฝึกอบรมเรื่องการคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Mindset Shift & Design Thinking Linking to Service Innovation & Ease of New Business), Southeast Asia Center (SEAC) ปี 2561
 • ฝึกอบรม Introduction to qualitative data analysis with NVIVO ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University ปี 2558
 • ฝึกอบรม Managing your research project workshop, ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University ปี 2558
 • ฝึกอบรม Writing your thesis and understanding the oral examination workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University ปี 2558
 • ฝึกอบรม Power searching: put yourself in the driver’s seat workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University ปี 2557
 • ฝึกอบรม Making the most of library search workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University  ปี 2557
 • ฝึกอบรม Critical thinking reading and writing workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University  ปี 2557
 • ฝึกอบรม Cite right with endnote workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University  ปี 2557
 • ฝึกอบรม How to write a literature review workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University  ปี 2557
 • ฝึกอบรม Identifying writing skills workshop ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University  ปี 2557
 • เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ The next North-West Long Nineteenth Century Seminar ณ มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University  ปี 2557                                            
 • ฝึกอบรม Getting Research into Public Policy Summer School ณ University of Birmingham   ปี 2556
 • ฝึกอบรม Basic Endnote ณ University of Birmingham ปี 2556
 • ฝึกอบรม Writing for Advance Research ณ University of Birmingham  ปี 2556
 • ฝึกอบรม Creativity and Innovation: Unleash Your Potential for Greater Success, the American Management Association (AMA) Course ณ ประเทศไทย ปี 2553
 • ฝึกอบรม Internal Communication: High Efficiency Performance, AMA Course ณ ประเทศไทย ปี 2553
 • ฝึกอบรม The Seven Habits of Highly Effective People, Pacrim Group ณ ประเทศไทย ปี 2553
 • ฝึกอบรม Preparation for participation in international conferences สำนักงาน ก.พ. ปี 2548
 • ฝึกอบรม Intensive English Language Course กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2548
 • นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (Royal Thai Government Scholar, CSC)
 • ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563 ระดับดี วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างยั่งยืนโดยการบริหารราชการแบบเครือข่าย : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านบริการดิจิทัลภาครัฐด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ผล (High Performance and Potential System, HiPPS) โดยสำนักงาน ก.พ.
 • ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) โครงการ Leadership Programme Course
  โดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัย Ecole Nationale d’Administration (ENA) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2553