‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!!

‘นิด้า’ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบพิเศษ!! กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน รับสมัคร บัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566 สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://nida.ac.th/admmission-master-degree/ สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อ/รับสมัคร/ทุนการศึกษา ได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 0 2727 3370-3 หรือ Line Official Account : @nidaadmission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 4/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 4/2566 สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่งเติม 093-991-5354

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป) ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2566หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโทวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การรับสมัครนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th วันและเวลาการสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิธีการสอบจัดสอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคคณะรัฐประศาสนศาสตร์