ผลการคัดเลือก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ผลการคัดเลือก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานครคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 2/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กําหนด วัน เวลาและสถานที่สอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 37

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 37 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 37ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566