ประกาศ เรื่อง รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการรับคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีรายนาม วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ) และได้พ้นกาหนดการรับสมัครไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ที่มีภูมิลาเนานอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงจัดการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามลิงก์ท้ายประกาศนี้ หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยมิได้แจ้งเหตุผลให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทราบล่วงหน้า

รับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ประจําปีการศึกษา 2566ครั้งที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 18 ประจําปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3