ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยพงษ์ คงมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (สพอ.ภูผาม่าน) ศิษย์เก่าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA รุ่น 25 จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 

สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เยี่ยมเยียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา

            เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษารุ่นปัจจุบัน (MPA 32) ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียน ในโครงการนิด้าสัญจรของสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา