ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเยี่ยมชมคณะ สถาบัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 78

🚌 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตร MMM ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 78 ในช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อฟังการบรรยายโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และทีมงาน ในหัวข้อ “Strategic Foresight and Digital Service Sandbox in Practice” เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการมองภาพอนาคต ทำให้ได้เห็นสัญญาณ แนวโน้ม และปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจอย่างมากและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้จริงอีกด้วย 🤩 จากนั้นทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้นำผู้เข้าอบรมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้่าอบรมได้พูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 🎈 ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปดูงานที่ […]

ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน”

ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM Alumni ร่วมกันจัดงาน “MPPM Together 2023 คืนสู่เหย้า เรากลับบ้าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสเศรษฐกิจไทย”โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) เสวนา Panal Talk “ก้าวต่อก้าว การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย 2024” โดย รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ […]

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ที่มาร่วมกิจกรรม UiTM-GSPA,NIDA Global Community Outreach 2023

14 พฤศจิกายน 2566        รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสถาบัน และผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ในการเข้าร่วมกิจกรรม UiTM-GSPA,NIDA Global Community Outreach 2023 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) กิจกรรมนี้ มีการบรรยายพิเศษ ดังนี้ 1) เรื่อง “Rethinking […]

รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมการประชุม Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) 2023

รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมการประชุม Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) 2023 ในหัวข้อ “The Role of Public Governance in Socio-Economic” ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ นำนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ

รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ นำนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ ในรายวิชา รศ.7061 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่ รศ.6010 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และรอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ ‘อาชญากรรมการฟอกเงิน: กรณีศึกษาคดีฟอกเงินที่สำคัญของประเทศ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ความรู้จากวิทยากร, คุณนพดล อุเทน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นอย่างดี

ศ. ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ศ. ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาชิกสภา อบจ. ตลอดจนผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้การต้อนรับ และได้มีการบรรยายหัวข้อการดำเนินภารกิจของ อบจ.ระยอง ตลอดจนวิสัยทัศน์การพัฒนาระยองในอนาคตลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ จะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ และมองเห็นฉากทัศน์ทางการปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และ Master of Public Administration (English Program)

          วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM และ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และ Master of Public Administration (English Program) ภายในงานยังมีการแนะนำ”ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ” โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการศึกษา และการบอกเล่าประสบการณ์การเรียนในคณะ โดย นักศึกษารุ่นพี่

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานระดับชาติ The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 1 : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานระดับชาติ The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 1 : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023Theme: New Frontiers of Sustanable Development through Designingand Implementing Re-globalization งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ในภาคเช้าสถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกเพื่อปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) Prof. […]

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ วังจันทร์วัลเลย์

นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ศึกษาดูงาน ณ วังจันทร์วัลเลย์        วันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MPA กทม. รุ่นที่ 36 เข้าเยี่ยมชม “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชม อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center หรือ IOC) โดย ได้รับการต้อนรับ และบรรยายสรุป โดย คุณบุญพิศุทธ์ […]