รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • เรียนนอกเวลาราชการ หน่วยกิตละ 3,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 180,000 บาท)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มี 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้          1. องค์การและการจัดการ
          2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
          3. การบริหารการเงินและการคลัง
          4. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
          5. การปกครองท้องถิ่น
          6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
          7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
          8. การจัดการสำหรับนักบริหาร
          9. การบริหารงานเมือง
แนวทางการประกอบอาชีพผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนักการเมืองและข้าราชการทางการเมืองบุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนอาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาชีพอิสระอื่น ๆ